Online Octopus logo rechthoek zonder achtergrond

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Online Octopus

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Online Octopus
Leiebos, 2170 Merksem, België

Telefoon: +32 471 49 33 05
Email: info@onlineoctopus.net
Ondernemingsnummer: BTW BE 0749744474

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, software en andere bestanddelen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Online Octopus of rechthoudende derden. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Online Octopus.

Online Octopus heeft haar uiterste best gedaan om geen enkele copyright te schenden. Mocht je toch van mening zijn dat er op een tekst of afbeelding het copyright geschonden wordt, geef dit aan haar door zodat deze gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe:

  • geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden
  • de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Online Octopus, of derden
  • geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden
  • de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen
  • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.
 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Online Octopus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Online Octopus de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Online Octopus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via info@onlineoctopus.net.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Online Octopus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Online Octopus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Online Octopus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.
Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

 

Virussen en misdrijven

Online Octopus onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid ervan.

 

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Online Octopus kan, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website.
Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Online Octopus in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door:

  • de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking
  • informatie of inhoud van de website
  • virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven
  • de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen
 

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Indien je niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, bestaat jouw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.