website img privacy beleid 11

PRIVACYBELEID VAN ONLINE OCTOPUS

PRIVACYBELEID VAN ONLINE OCTOPUS

(deze pagina werd voor het laatst aangepast op 7 februari 2023)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met het volgende privacybeleid.

Online Octopus hecht veel waarde aan een goed beheer van jouw privacy gevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door haar dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Online Octopus gaat zorgvuldig met jouw (persoons)gegevens om en volgt de richtlijnen van de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring legt Online Octopus uit welke persoonsgegevens ze verwerkt en voor welk doel je jouw persoonsgegevens aan haar kunt verstrekken.

Het Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden door Online Octopus met geregistreerde zetel Leiebos 29 bus 101, 2170 Merksem, België onder het Ondernemingsnummer 0749744474 (hierna ‘Online Octopus’, ‘zij’ of ‘haar’).

Online Octopus is er zich van bewust dat je vertrouwen stelt in haar. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Online Octopus je weten welke gegevens ze verzamelt als je haar website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt.

Je dient je ervan bewust te zijn dat Online Octopus niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacybeleid te accepteren.
Online Octopus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Online Octopus fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en in deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor elke verzameling of gebruik van jouw persoonsgegevens die zij bekomt via verschillende kanalen zoals via deze website of via medewerkers, of via derde partijen die je hebt toegelaten om jouw persoonsgegevens te bewaren, verwerken en verdelen.

Het Privacybeleid beschrijft welke verschillende elementen van jouw persoonsgegevens zullen worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld, elke uitwisseling van deze gegevens met derde partijen, jouw rechten als betrokkene en de genomen maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS DIE ONLINE OCTOPUS VERZAMELT:

Om deze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Online Octopus persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Online Octopus verzamelt persoonsgegevens via verschillende kanalen.

Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Wanneer je de website bezoekt, zal Online Octopus de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Cookies: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Cookies slaan gegevens op over het tijdstip waarop je de website bezoekt, jouw persoonlijke instellingen en jouw surfgedrag.

Online Octopus verzamelt deze informatie via een automatisch werkend systeem wanneer je de website bezoekt. Cookies zijn noodzakelijk om de navigatie en jouw webbrowser ervaring te verbeteren, voor meer informatie raadpleeg het Cookiebeleid.

Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld jouw (bedrijfs)naam, adres, functie, email adres, of jouw telefoonnummer. Je persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer je beslist om identificatiegegevens te verstrekken via één van de kanalen die gebruikt wordt door Online Octopus om persoonsgegevens te verzamelen.

Gegevens kunnen door jou op vrijwillige basis worden verstrekt. Online Octopus rekent op jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Online Octopus zal jouw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden, nadat je hiertoe uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt steeds jouw gegeven toestemming intrekken.

Online Octopus beroept zich tevens op het gerechtvaardigd belang van direct marketing voor de uitbouw als startend bedrijf. Telemarketing, advertenties en digitale marketing zijn mogelijke vormen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer je gebruik maakt van deze contactvoorzieningen, jouw gegevens kunnen worden opgenomen en bewaard voor een periode van maximum 24 maanden. Deze periode laat Online Octopus toe om de effectiviteit en de prestaties van de contactvoorzieningen te evalueren, alsook om elke poging van onrechtmatig gebruik van de contactvoorzieningen aan te pakken.

Als je Online Octopus contacteert of samenwerkt met haar, gelieve er dan rekening mee te houden dat klantenfiches zullen ingevuld worden.  Deze fiches zullen jouw identificatiegegevens bevatten (zoals jouw naam, jouw specialiteit, jouw functie, jouw adres en ook de contactdatum, en informatie die betrekking heeft tot de diensten en producten die werden aangeboden). Persoonsgegevens zullen in functie van een goede relatie ook worden genoteerd zoals jouw verjaardag of naam van kind(eren) en echtgeno(o)t(e).

Bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Online Octopus verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Links: Op mijn website kunnen links naar andere websites staan. Online Octopus is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Online Octopus adviseert je dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

HOE GEBRUIKT ONLINE OCTOPUS JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Online Octopus gebruikt de persoonsgegevens die door jou werden verstrekt:

 • Om je te informeren over eender welke ontwikkeling die in verband staat met haar producten en diensten;
 • Om te reageren op jouw verzoek tot inlichtingen;
 • Om het werk te organiseren (meer bepaald alles wat rond communicatie moet gebeuren)

Voor marketing doeleinden (alleen wanneer je daartoe toestemming hebt verleend door jouw keuze duidelijk te maken);

 • Om deze website te evalueren en te verbeteren;
 • Om toepasselijke juridische vereisten en industriële normen na te leven;
 • Om onderzoek, analyses en controles uit te voeren zodat zij haar diensten kan behouden, beschermen en verbeteren.

Houd er rekening mee dat Online Octopus jouw gegevens gedurende 2 jaar verwerkt, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Indien Online Octopus jouw gegevens verwerkt voor andere doeleinden, word je hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.

PERSOONSGEGEVENS DIE ONLINE OCTOPUS DEELT

Online Octopus verkoopt de persoonsgegevens die zij heeft verzameld niet aan derden noch geeft zij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Zij mag persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor haar rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor haar rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door haar niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit Privacybeleid. Zij vereist van deze gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens haar verwerken.

Zij kan jouw persoonsgegevens ook bekend maken: 

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure haar daartoe verplicht, 
 • wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren haar daartoe verplichten, 
 • wanneer zij van oordeel is dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, 
 • of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

RECHT OP TOEGANG EN VERBETERING

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Online Octopus, via de gegevens vermeld op de contactpagina, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook een correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat cookies kunnen worden beheerd via jouw web browser. Voor meer informatie over hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen, raadpleeg het Cookiebeleid.

RECHT OM GEGEVENS TE WISSEN

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van jouw identiteitskaart (paspoort of ander bewijs van identiteit) naar info@onlineoctopus.net of door een brief te verzenden naar Online Octopus , Leiebos 29 bus 101, 2170 Merksem, België . Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal Online Octopus geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijs gerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum twee jaar.

RECHT OP VERZET

Wanneer je de website bezoekt zult je worden verzocht om in te stemmen met bepaalde vormen van gegevensverwerking. Je hebt het recht om je instemming op gelijk welk moment terug in te trekken.

Wanneer je niet langer wenst dat jouw gegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunt je altijd je instemming hiervoor terug intrekken. Gelieve haar je bezwaren te verzenden, met een kopie van jouw identiteitskaart (paspoort of enig ander identiteitsbewijs) naar info@onlineoctopus.net of door een brief te verzenden naar Online Octopus , Leiebos 29 bus 101, 2170 Merksem, België .

Het intrekken van je instemming zal er niet toe bijdragen dat de eerdere verwerking van gegevens ongeldig wordt. Daarnaast kan een intrekking van jouw toestemming ook een impact hebben op het vlotte verdere gebruik van de website. Online Octopus kan haar diensten niet optimaal leveren zonder de noodzakelijke elementen van jouw persoonsgegevens te verwerken.

HOE ONLINE OCTOPUS JOUW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMT

Online Octopus stelt doeltreffende waarborgen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer je online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruikt Online Octopus de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door je verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van jouw computer worden verstuurd naar mijn server, ontoegankelijk maakt. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Online Octopus onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Online Octopus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Het Privacybeleid kan op geregelde tijdstippen worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen in de privacyaanpak. Online Octopus zal een duidelijke aankondiging plaatsen op de website om je op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in het privacybeleid en bovenaan deze aankondiging zal kenbaar worden gemaakt op welke datum het privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raadt Online Octopus je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

CONTACT OPNEMEN

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door je verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer haar dan hier:  

Online Octopus

Astrid Van den Maagdenberg

Leiebos 29 bus 101

2170 Merksem

België

Als je het niet eens bent met de manier waarop Online Octopus jouw gegevens verwerkt, kan je je wenden tot de Belgische Privaycommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

JOUW RECHTEN:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent je een aantal rechten toe met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van je persoonsgegevens;
 • Het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie;
 • Het recht op gegevenswissing en -beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Alvorens klacht in te dienen, moedigt Online Octopus je aan om contact met haar op te nemen om een snelle oplossing voor je klacht te kunnen vinden. De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden.